• شیراز. خیابان وکلا. نبش کوچه سوم. ساختمان ستاوند ۱
  • ID : Draysan.pirmoradi
  • drpirmoradidds@gmail.com
  • 09170013859

ساعات کاری کلینیک

شنبه
۹:۳0 - ۲۰:00
یک شنبه
۹:۳0 - ۲۰:00
دو شنبه
۹:۳0 - ۲۰:00
شه شنبه
۹:۳0 - ۲۰:00
چهار شنبه
۹:۳0 - ۲۰:00
پنج شنبه
۹:۳0 - ۲۰:00

شیراز

خیابان وکلا. نبش کوچه سوم. ساختمان ستاوند ۱

تلفن کلینیک

09170013859 - 07136314541

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 17:00